TIEDOTE 6.8.2021

 

THL 2.8: Alueella on voimassa kiihtymistason maskisuositus (ks. THL: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille), jonka mukaisesti maskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa.

Valtakunnallinen puhelinneuvonta 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Puhelinneuvonta arkisin klo 8–21 ja lauant. klo 9–15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

HUOM! Käytä maskia Pese kädet ja käytä käsidesiä Muista turvavälit Jos sinulla on koronaan tai muihin tarttuviin infektiotauteihin viittaavia oireita: ota yhteys terveydenhuoltoon ennen kuin tulet tilaisuuksiin.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

AJANKOHTAISTA - AJANKOHTAISTA päivitetty 19.6.2021/kh

SEURAKUNNAN TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT: SOITA seurakunnanjohtaja Kaarina Hoffrén p. 0443035155 / vanhimmiston puheenjohtaja Alpo Tuomilinna 044 3580068

TIEDOTE:   Seuraa alueellisia voimassa olevia koronarajoitteita/-suosituksia mm. https://www.psshp.fi 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

TIEDOTE: SVK Koronaepidemiatiedote 17.6.2021

Koronaepidemia on kehittynyt myönteiseen suuntaan, ja tartunnat ovat vähentyneet kaikkialla Suomessa. Sen myötä terveysviranomaisten antamia rajoituksia on purettu ja muun muassa yleisötilaisuuksien osanottajarajoitukset on joko poistettu kokonaan tai vähintäänkin enimmäismäärät ovat kasvaneet.

Uskonnolliset yhdyskunnat, kuten Suomen Vapaakirkko, ja lainsäädäntö Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvisen isännöimässä uskonnollisten yhdyskuntien pyöreän pöydän tapaamisessa 15.6.2021 ministeriön virkamies ohjeisti seuraavasti:

                       ”Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluvia tilaisuuksia, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa tai vastaavissa tiloissa (esim. jumalanpalvelukset), mutta rajoitukset koskevat esim. kerhotoimintaa.”

Tartuntatautilain tilojen käyttöä koskeva sääntely (voimassa 31.12.2021 asti):

           • TTL 58 c §: käsien puhdistaminen, ohjeistuksen antaminen, tehostettu pintojen              puhdistaminen, väljän oleskelun mahdollistaminen (voimassa koko maassa).

             • TTL 58 d §: tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujilla on                                     mahdollisuus välttää lähikontakti (voimassa, jos kunta/avi on näin päättänyt).

             • Lisäksi TTL 58 h §: kirjallinen suunnitelma asetettujen velvollisuuksien ja                          rajoitusten toteuttamisesta.

Vapaakirkon suositukset Vapaakirkko korostaa, että seurakunnissa tulee edelleen huolehtia terveysturvallisuuden toteutumisesta. Se tarkoittaa käsihygieniasta huolehtimista, riittävien turvavälien järjestämistä, tilojen huolellista siistimistä ja pintojen puhdistamista, kasvomaskien käyttöä ja kaikkien lähikontaktien välttämistä. 

Seurakunnan tulee huolehtia siitä, että turvallisuusohjeet ovat osanottajien nähtävissä (verkkosivut, tilojen ilmoitustaulut jne.).

Kun järjestetään tarjoilua, tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja turvaväleihin.Seurakunnat voivat toteuttaa toimintaansa, kun ottavat huomioon oman alueensa koronatilanteen.

Jumalanpalvelukset ja rukoustilaisuudet eivät sellaisenaan kuulu rajoittavan lainsäädännön piiriin, mutta päätökset kokoustoiminnasta tulee tehdä vastuullisesti seurakuntalaisten ja osanottajien terveysturvallisuus huomioon ottaen.

Nyt kun koronatilanne on helpottunut, suosittelemme seurakuntia järjestämään jumalanpalvelus- ja kokoustoimintaa. Muussa toiminnassa, kuten esimerkiksi lasten  ja nuorten toiminnassa ja diakoniatyössä (ViaDia), otetaan huomioon alueen suositukset ja toimitaan vastuullisesti.

Apostoli Paavalin suositukset ”Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki Hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta… Rauha veljille ja siskoille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta” (Ef.6:18, 23).

Suomen Vapaakirkon johtoryhmän puolesta,

Hannu Vuorinen kirkkokunnanjohtaja

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

TIEDOTE 5.3.2021  

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 5.3.2021 ohjeen 22. helmikuuta voimaan tulleen tartuntatautilain palvelujen tarjoajalta edellyttämien velvoitteiden valvonnasta. Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan tulleissa muutoksissa on säädetty palvelujen tarjoamisen edellytyksistä koronavirusepidemian aikana.

Laissa säädetään palvelujen tarjoamisesta siten, että niitä voidaan tarjota turvallisesti asiakkaille ja toimintaan osallistuville niin, että uusien tartuntojen leviämistä voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti estää. LUE LISÄÄ https://valtioneuvosto.fi/ajankoht

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Suomen Vapaakirkon TIEDOTE 25.2.2021

Tartuntatautilakiin tehdyt muutokset astuivat voimaan 22.2.2021. Lakiin sisältyy velvoitteita, jotka koskevat myös uskonnollisia yhdyskuntia, kuten Suomen Vapaakirkkoa ja sen seurakuntia, sekä ViaDia-paikallisyhdistyksiä. Vaikka aikaisempi tartuntatautilaki ei koskenut uskonnollisia yhdyskuntia, Vapaakirkko ohjeisti seurakuntia noudattamaan terveysviranomaisten ja aluehallintovirastojen antamia ohjeita ja suosituksia.

Tällä hetkellä toimintaan ja kokoontumisiin vaikuttavat määräykset ja suositukset vaihtelevat paikkakunnittain. Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on useilla alueilla rajoitettu. Silloinkin tulee huolehtia käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä sekä käyttää kasvomaskeja. Yhteislauluista tulee pidättyä, samoin tarjoilutilanteista, joissa osanottajat tulisivat lähikontaktiin toistensa kanssa. Nykyrajoitukset ovat johtaneet siihen, että useimpien vapaaseurakuntien kokoustoiminta on tauolla ja monet ovat siirtyneet verkkolähetyksiin.

Seuraavassa koonti 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain muutoksista, jotka vapaaseurakunnissa ja ViaDia-paikallisyhdistyksissä tulee toteuttaa. Lopussa yhteenveto lakimuutoksen vaikutuksista.

58 c § Toiminnan järjestäjä (vapaaseurakunta) vastaa omissa tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. 1) Osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 2) Osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista tartuntoja estävistä käytänteistä, kuten 2/3 kasvomaskien käytöstä. 3) Tilojen ja pintojen pudistamista tehostetaan. 4) Osallistujien oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi ottaen huomioon toiminnan erityispiirteet ja asiakaspaikat on asetettava riittävän etäälle toisistaan.

58 d § Jos 58 c §:n mukaiset toimet eivät ole riittäviä ja jos Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämätöntä, voi kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin antaa toimialueellaan velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Päätöksestä on käytävä ilmi, että toiminnan järjestäjä (vapaaseurakunta) voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavan päätöksen, jos toimenpiteet ovat välttämättömiä usean kunnan alueella. Edellä mainitun päätöksen saa tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan. Pykälässä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja ovat: 1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, 2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä (vapaaseurakunta) vastaa tiettynä ajankohtana. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten: 1) oleskelua kasvotusten samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan, tai 2) fyysistä kontaktia toisiinsa.

58 h § Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on tehnyt 58 d §:ssä tarkoitetun päätöksen, asiakkaille tai osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan (vapaaseurakunta) on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuuden ja rajoitukset. Tällainen suunnitelma on pyynnöstä esitettävä kunnalle ja aluehallintovirastolle. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuunottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Yhteenveto

1. Uusi tartuntatautilaki velvoittaa uskonnolliset yhdyskunnat kuten Suomen Vapaakirkon noudattamaan lain vaatimuksia. (Uskonnolliset yhdyskunnat eivät olleet aikaisemman lain piirissä.)

2. Vapaaseurakunnat ja ViaDia-paikallisyhdistykset vastaavat omissa tiloissa järjestämästään toiminnasta. Seurakunnan tulee tartuntatautilain mukaisesti huolehtia terveysturvallisuudesta (58 c §). (Vapaakirkko on ohjeistanut seurakuntia toimimaan näin Covid-19-epidemian alusta saakka, vaikka aikaisemmin siihen ei ollut juridista pakottavaa syytä.)

3. Kunnilla ja/tai aluehallintovirastolla on uuden tartuntatautilain perusteella mahdollisuus tehdä toimialueellaan päätös, joka velvoittaa järjestämään toiminnan ja tilojen käytön siten, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa (58 d §).

4. Jos kunta ja/tai aluehallintovirasto antaa edellä mainitun päätöksen, tulee vapaaseurakunnan laatia kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset (58 h §). Suunnitelma tulee olla osallistujien nähtävillä kokoontumistilassa. 5. Uuden tartuntatautilain 58 g § ”Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi” ei koske uskonnollisten yhdyskuntien, kuten Suomen Vapaakirkon, uskonharjoitukseen käyttämiä tiloja.

Vallitsevissa oloissa tarvitsemme kärsivällisyyttä, uskoa ja — rukousta! Pyytäessämme Jumalan apua käsillä oleviin haasteisiin saamme samalla jo katsoa eteenpäin ja kiittää uskollista Herraamme. Voimme yhtyä Daavidin sanoihin: ”Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani. Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani. Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan.” (Psalmi 18:2–3)

Suomen Vapaakirkon johtoryhmän puolesta, Hannu Vuorinen kirkkokunnanjohtaja

LUE LISÄÄ mm. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista https://thl.fi/fi/ajankohtaista